Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

Zakrzewek 6
62-610 Sompolno
tel. 63 2614180
e-mail: spzakrzewek@wp.pl

DO KOŃCA WAKACJI POZOSTAŁO:

trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Jesteś

osobą,która odwiedziła naszą stronę. Dziękujemy.

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

KRYTERIA NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ                                                              IM. MARII KONOPNICKIEJ W  ZAKRZEWKU                                                                                                  na rok szkolny 2015/2016
 
 Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7), Uchwały nr IV/25/15 Rady Gminy Wierzbinek                 z dn. 10 marca 2015 r., oraz § 18 pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej                   w Zakrzewku:
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  2. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku , gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora placówki.
  4. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
  5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych,
b)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
c)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
           (art. 20zb ust. 2 UoSO).
  1. W przypadku , gdy liczba wniosków rodziców ( prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc , którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem przyjętych w szkole kryteriów.
  2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  3. Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
  4. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
  5. Komisja rekrutacyjna rozstrzyga kwestie sporne dotyczące otrzymania równorzędnych wyników (jednakowa liczba punktów) przez dwóch lub więcej kandydatów poprzez:
             a) najpierw ustalenie kolejności kwalifikacji, biorąc pod uwagę zapis na liście (data   
                 zapisu),
            b) następnie ewentualny losowy wybór kandydata;
KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2015/2016 wraz z ich punktacją:
 
L.p. Kryterium Wartosć kryterium w punktach
1 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia 10 pkt
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły* 7 pkt
3 Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów 5 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 22 pkt
 
* w celu wykazania spełnienia kryterium nr 2 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu kopię umowy o pracę

DRUKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
- format doc: 
zgloszenie_do_klasy_I
- format pdf: zgloszenie_do_klasy_I

Wniosek o przyjęcie (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
- format doc: 
wniosek o przyjęcie do I klasy
- format pdf: wniosek o przyjęcie do I klasy