Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

Zakrzewek 6
62-610 Sompolno
tel. 63 2614180
e-mail: spzakrzewek@wp.pl

DO KOŃCA WAKACJI POZOSTAŁO:

trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Jesteś

osobą,która odwiedziła naszą stronę. Dziękujemy.

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok 2015/2016

KRYTERIA NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W  ZAKRZEWKU   na rok szkolny 2015/2016
 
 Zgodnie z art. 20 c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7), Uchwały nr IV/25/15 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 10 marca 2015 r., oraz § 18 pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku:
1.    Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku przyjmuje się  w pierwszej kolejności, bez wstępnej rekrutacji, kandydatów zamieszkałych   w obwodzie  szkoły .
2. W terminie 02.03 – 17.04.2015 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;
3.  W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących poza obwodem szkoły) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące KRYTERIA:
1)  wielodzietność rodziny kandydata;
2)  niepełnosprawność kandydata;
3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,              a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
 
 
 
 
Ponadto, zgodnie z art. 6 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016, określone zostały dodatkowe kryteria naboru.
 
DODATKOWE KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2015/2016 wraz z ich punktacją:
 
L.p. Kryterium Wartosć kryterium w punktach
1 Dziecko mające ustawowe prawo do przyjęcia do przedszkola w danym roku rekrutacyjnym 10 pkt
2 Dziecko obojga rodziców pracujących (z udokumentowanym zatrudnieniem) 2 pkt
3 Dziecko korzysta z pełnej oferty przedszkola – czas pobytu wykracza poza 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej 2 pkt
4 Dziecko posiadające rodzeństwo w szkole 2 pkt
5 Dziecko  z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 18 pkt
 
4. W terminie 20– 22 kwietnia 2015 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzi: przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, która:
a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i do dnia 24 kwietnia podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustala i do dnia 30 kwietnia 2015 r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka, które nie uczestniczyło w procesie naboru, o którym mowa powyżej, może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc.

Wniosek do pobrania:
- format pdf: WNIOSEK o przyjęcie do oddz_przedszkolnego
-format doc: WNIOSEK o przyjęcie do oddz_przedszkolnego