Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: www.spzakrzewek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych, część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jednym z takich darmowych narzędzi jest OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon na numer 63 2614180 w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 82,60 %.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kubiak, spzakrzewek@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 26 14 180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony przyległej ulicy, prowadzą do niego schody.
 2. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.
 3. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 4. Ponadto jest jeszcze wejście od strony Sali gimnastycznej, przylegającej do budynku głównego szkoły. To wejście ograniczone jest tylko jednym niewysokim stopniem.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.
 7. Budynek nie posiada wind.
 8. W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 9. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.