Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

Zakrzewek 6
62-610 Sompolno
tel. 63 2614180
e-mail: spzakrzewek@wp.pl

DO KOŃCA WAKACJI POZOSTAŁO:

trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Jesteś

osobą,która odwiedziła naszą stronę. Dziękujemy.

Świetlica szkolna

Wychowawczyniami w świetlicy są: pani Ilona Figas oraz pani  Aneta Minko-Kikosicka
W bieżącym roku szkolnym świetlica czynna jest według następującego harmonogramu:
 
DZIEŃ: GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK 7.30 - 8.30; 13.30  - 14.45
WTOREK 7.30 - 8.00; 13.35 - 15.30
ŚRODA 7.30 - 8.00, 13.00 - 14.45
CZWARTEK 7.30 - 8.00, 11.50 - 14.45
PIĄTEK 7.30 - 8.00, 12.45 -15.25
 
Regulamin Świetlicy
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Zakrzewku

 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
 2. Świetlica funkcjonuje zgodnie z harmonogramem godzin ustalonym na dany rok szkolny.
 3. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel – wychowawca.
 4. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy:
 1. dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym;
 2. mają przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji lub w wyniku nieobecności w szkole nauczyciela przedmiotu;
 3. w wyjątkowych przypadkach muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców / opiekunów.
 1. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 2
Zasady kwalifikowania do świetlicy
1.    Zgłaszanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń lub oświadczeń o dowozach autobusem,  które wypełniają opiekunowie dziecka.
2.    Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje po rozpatrzeniu kart zgłoszeń przez dyrektora szkoły.
 
§ 3
Cele i zadania świetlicy
 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 1. organizowanie opieki, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 2. rozwijanie zainteresowań,
 3. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,
 4. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 1. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
 1. pomoc w odrabianiu lekcji;
 2. udział w zajęciach ujawniających i rozwijających zainteresowania w takich formach jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze, gry i zabawy integracyjne;
 3. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 
§ 4
Organizacja pracy świetlicy
 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły.
 2. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności uczniów.
 3. Świetlica realizuje zadania według planu pracy świetlicy.
 4. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców / opiekunów.
 5. O złym zachowaniu uczniów lub częstych nieobecnościach w świetlicy powiadamia się wychowawcę klasy lub rodziców.
§ 5
Uczestnicy zajęć w świetlicy
 1. Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:
 1. wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,
 4. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,
 5. poszanowania godności osobistej,
 6. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 1. Uczniowie są zobowiązani do:
 1. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 2. dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 3. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 4. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
 5. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 6. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 7. współpracy w procesie wychowania.
§ 6
Dokumentacja świetlicy
 
 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
  1. dziennik zajęć,
  2. plan pracy świetlicy,
  3. inna forma dokumentacji (prace uczniów, fotografie, strona internetowa).